Glocal Villager - 我是地球人

本節目係一個堅持用大愛,去捍衛世界各地本土文化嘅節目,以最「貼地」嘅遊戲,去首爾、台北、東京—三個香港人最鍾意、兼自以為最知訂嘅地方,睇睇香港仔/女,點樣去當地學做人,從生活細節比較三地與香港文化大差異。